Be Smart. Be Safe. Be Kind.

Lwati lolumcoka mayelana neligciwane le Corona

Igcinwe ukuvuselelwa: 30 Mbasa 2020

Live leNingizimu Africa liku lockdown kute livikele kwandza kweligciwane le Corona - loku kusho kutsi wonkhe umuntfu kumela ahlale ekhaya kute kube ngumhlaka 1 iNkhwekhweti.

Akudzingi kutsi uvakashe ngaphesheya kwemifula kute usuleleke ngaleligciwane-leligciwane likhona nalapha eNinginzimu Africa futsi nensha ingalitfola leligciwane ibuye igule kakhulu.

Ngitiphi timphawu?

Timphawu letivamile ngileti:

  • Kukhwehlela lokomile
  • Kushisa kwemtimba
  • Umphimbo lobuhlungu
  • Kuphefumula kalukhuni

Labane bantfu kulabasihlanu bangeva timphawu letincane bahlale ekhaya balulame ngaphandle kwekutsi baye emtfolamphilo. Umangabe usola kutsi unaleligciwane, shayela lenombolo lephutfumako ku: 0800 029 999. Kungenteka kutsi utselele bantfu ngaleligciwane noma ungativi ugula, kungako lesikhatsi se lockdown sibalulekile.

Ungahlala kanjani uphephile?
Hlala ekhaya

Lokubalulekile longakwenta kungaba kutsi uhlale ekhaya. Ungaphuma kuphela mawudzinga kuyotsenga kudla, imitsi, kuyohola imali yesibonelelo noma kuya kadokotela. Ematekisi ayatfolakala kusukela nga 5 ekuseni kuya ku 10 ekuseni, aphindze abe khona kusukela nga 4 entsambama kuya ku 8 ebusuku. Kuhlala ekhaya kuvikela kwandza kwaleligciwane.

Geza tandla emahlandla lamaningi

Sebentisa insipho nemanti lageletako mawunako. Uma ute emanti lageletako, sebentisa indishi lencane yemanti nensipho noma ucele sihlobo sikutsele ngemanti enkomishi ube ugeza tandla. Geza tandla kuya imizuzwana lengemashumi lamabili. Mangabe uhlala endzaweni lengenamanti, shayela 0800 200 200 - hulumende wenta imitamo yekuletsa emanti kuleto tindzawo.

Yima 1.5m kudze nebantfu

Uma ungaphandle kwendlu yakho, yima kudze nebantfu lohlangana nabo, sigamu lesingu 1.5m futsi ningachawulani. Leligciwane liyandza nangematse, ngakoke mawuma kudze unelitfuba lekuphepha ungaguli noma uhlangana nemuntfu logulako. Ukhumbule kutsimula noma kukhwehlela engcoseni yakho!

Hlala unelwati ucaphele

Fundza kabanti ngaleligciwane ku kwingoti yeFUNZI kute uthuthukise lwati lakho nge COVID-19 (isebentisa i datha lencane kakhulu) noma uhlole ihhovisi lahulumende lwetemphilo. Ngalendlela utawukhona kuhlolisisa emaciniso ngaleligciwane makuba khona lokutjela lokuhlukile ngalo.

Khutsata labanye bahlale ekhaya

Yiba ngumgcugcuteli welishintjo emphakatsini wakho ukhutsate bantfu bayitsatsele etulu lendzaba yaleligciwane, bahlale ekhaya. 

Uphindze ubuye kulelikhasi kutobona lwati lolusha.

© 2020 Harambee. All Rights Reserved.